Thiên Chúa tình yêu

"Vị vua đó đã đến rồi, đã bỏ ngai vàng thật rồi, đã đến trong một nơi nghèo hèn nhất ở Bêlem. Vị vua đó đã chết rồi, chết thật rồi trên đồi Canvê. Tim bị đâm thủng chỉ vì yêu. Vị vua đó đã yêu trước rồi và cũng đã viết thiên tình sử của ngài rồi, giờ thiên tình sử của chúng ta, chúng ta phải tự viết!"

Soren Kierkegaard